border

About Pennsylvania Area Code 272

The 272 area code includes Pennsylvania cities Bloomsburg, Hazleton, Lewisburg, Lock Haven, Milton, Muncy, Pittston, Pottsville, Scranton, Selinsburg, Stroudburg, Sunbury, Wilkes-Barre, Williamsport.

Nearby area codes are 484, 570, 609, 610, 732, 835, 848, 862, 908 and 973.
Search for a phone number:
Example: 272-555-5555

272 Area Code Exchanges 100-153:

272-100-xxxx    272-101-xxxx    272-102-xxxx    272-103-xxxx    272-104-xxxx    272-105-xxxx    272-106-xxxx    272-107-xxxx    272-108-xxxx    272-109-xxxx    272-110-xxxx    272-111-xxxx    272-112-xxxx    272-113-xxxx    272-114-xxxx    272-115-xxxx    272-116-xxxx    272-117-xxxx    272-118-xxxx    272-119-xxxx    272-120-xxxx    272-121-xxxx    272-122-xxxx    272-123-xxxx    272-124-xxxx    272-125-xxxx    272-126-xxxx    272-127-xxxx    272-128-xxxx    272-129-xxxx    272-130-xxxx    272-131-xxxx    272-132-xxxx    272-133-xxxx    272-134-xxxx    272-135-xxxx    272-136-xxxx    272-137-xxxx    272-138-xxxx    272-139-xxxx    272-140-xxxx    272-141-xxxx    272-142-xxxx    272-143-xxxx    272-144-xxxx    272-145-xxxx    272-146-xxxx    272-147-xxxx    272-148-xxxx    272-149-xxxx    272-150-xxxx    272-151-xxxx    272-152-xxxx    272-153-xxxx    
Back to home
border